skip to Main Content

Artikel 1: Toepassingsgebied
De voorliggende algemene voorwaarden beheersen alle contractuele relaties tussen Nexco BVBA en de klant met betrekking tot de levering van diensten of producten door Nexco BVBA. De klant doet uitdrukkelijk afstand van zijn eigen algemene voorwaarden, zelfs indien deze van latere datum zijn dan de huidige algemene voorwaarden. Van de voorliggende algemene voorwaarden kan slechts geldig worden afgeweken door een overeenkomst of mits dit uitdrukkelijk, schriftelijk en voorafgaand wordt overeengekomen tussen Nexco BVBA en de klant. In geval van tegenstrijdigheid tussen een overeenkomst en huidige algemene voorwaarden, primeert die overeenkomst.

Artikel 2: Prijs
Behoudens indien hiervan door de overeenkomst tussen Nexco BVBA en de klant uitdrukkelijk wordt afgeweken, worden de diensten en producten gefactureerd volgens de prijslijsten in voege op het ogenblik van de ondertekening van de overeenkomst. Behoudens andersluidende, uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande overeenkomst, zijn de prijzen steeds exclusief verplaatsingskosten, hotels, maaltijden en andere verblijfskosten. Deze kosten zullen tegen kostprijs aan de klant gefactureerd worden.

Artikel 3: Betaling
Alle facturen zijn zonder korting betaalbaar in EURO op de rekening van Nexco BVBA bij Bank J. Van Breda met nummer: 645-1185729-36
Niet-betaling van de factuur binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum impliceert van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het verschuldigd zijn van een verwijlintrest ten belope van 1,5% per maand, waarbij elke aangevangen maand als een volledige maand wordt beschouwd, evenals van een forfaiteire vergoeding ten belope van 20% van het factuurbedrag, onverminderd het recht van Nexco BVBA om een hogere schadevergoeding te vorderen,mocht haar reële schade hoger liggen dan dit forfaitair bedrag.

Artikel 4: Klachten en protest
Klachten m.b.t. de geleverde diensten of m.b.t. gebreken in de producten moeten binnen de 8 dagen gemeld worden. In geval van verborgen gebreken in de producten,vangt die termijn aan bij de ontdekking ervan of vanaf het tijdstip dat de klant dit redelijkerwijze had moeten ontdekken. Protest tegen de factuur dient te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum. Geen enkele klacht of protest geeft de klant het recht zich te onttrekken aan enige van zijn verbintenissen t.o.v. Nexco BVBA, met inbegrip van zijn betalingsverplichting.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
Nexco BVBA zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige gevolgschade, incidentele of onrechtstreekse schade veroorzaakt door enige contractuele of buiten contractuele fout van Nexco BVBA. Dergelijke schade omvat, doch is niet beperkt tot: inkomens-en winstderving, commerciële en financiële verliezen,kostenstijging of toename van de algemene uitgaven, verlies aan cliënteel of spaartegoeden, vertraging, verstoring of onderbreking van de projectplanning of bedrijfsactiviteiten, laattijdige ingebruikneming van de producten. Behoudens in geval van opzettelijke of grove fout van Nexco BVBA, of in geval van dood of lichamelijk schade veroorzaakt door de onachtzaamheid van Nexco BVBA, zal de aansprakelijkheid van Nexco BVBA beperkt zijn tot hetgeen uitdrukkelijk,schriftelijk en voorafgaand in de overeenkomst werd overeengekomen tussen Nexco BVBA en de klant. Bij gebrek aan een dergelijke overeenkomst,kan de aansprakelijkheid van Nexco BVBA nooit hoger zijn dan de prijs die door de klant voor de dienst of het product werd betaald en waardoor de schade is ontstaan.

Artikel 6: Overmacht
Ingeval van overmacht is Nexco BVBA gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst te schorsen voor de duur van de overmacht, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat Nexco BVBA tot enige schadevergoeding t.a.v. de klant of enige derde gehouden zal zijn. Nexco BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebrek aan of vertraging bij het leveren van diensten of producten indien dit te wijten is aan overmacht. Worden ondermeer als overmacht beschouwd: oorlog of oorlogsomstandigheden, blokkade, internationale sanctiesof embargo, ernstige ongevallen, brand, overstroming, staking of lock-out, transportonderbreking, defecten aan machines, in gebreke blijven van Nexco BVBA-onderaannemers, leveranciers of bevoorraders, defecten aan soft-of hardware van de voormelde partijen, overlijden of ernstige ziekte van sleutelpersoneel,le fait du principe, … In het algemeen zal als overmacht gelden elke omstandigheid buiten het toedoen van Nexco BVBA ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst door Nexco BVBA aanzienlijk wordt verhinderd, onevenredige inspanningen vraagt of onmogelijk wordt gemaakt.

Artikel 7: Eigendom
Alle know-how, methoden, systemen, programma’s en data die aan Nexco BVBA toebehoren of aan een derde met wie Nexco BVBA samenwerkt, blijven berusten bij Nexco BVBA of hij de derde aan wie ze toebehoren, behoudens in dien uitdrukkelijk, schriftelijk en voorafgaand anders wordt overeengekomen. Al deze know-how, methoden, programma’s en data mogen mits toestemming van Nexco BVBA enkel en alleen in het kader van de overeenkomst gebruikt worden, en vallen onder de confidentialiteitsverplichting van artikel 8.

Artikel 8: Confidentialiteit
Nexco BVBA en de klant verbinden zich tot volledige geheimhouding van alle informatie die zij over, met betrekking tot of van de andere partij verwerven bij de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst. De confidentialiteitsverplichting blijft ook gelden na de beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 9: Kennisgeving
Elke kennisgeving in het kader van de overeenkomst dient te gebeuren per aangetekend schrijven, per fax of e-mail (in de laatste 2 gevallen steeds bevestigd per aangetekend schrijven) gericht aan de tegenpartij op haar maatschappelijke zetel. Elke adreswijziging dient onmiddellijk per aangetekend schrijven te worden gemeld.

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegdheid
De contractuele relaties tussen Nexco BVBA en de klant worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting met betrekking tot de interpretatie, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van de overeenkomst tussen Nexco BVBA en de klant, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.